Mục đích của HTTT kinh doanh và sản xuất  Trợ giúp quá trình quản lý hàng hóa dữ trữ  Kiểm tra chất lượng các yếu tố đầu vào/đầu ra của quá trình sản xuất  Dự trữ và giao/nhận hàng dữ trữ  Hoạch định và theo dõi năng lực sản xuất  Thiết kế các sản phẩm và dịch vụ  Hoạch định các điều kiện sản xuất  Phân chia nguồn nhân lực  Kiểm tra kế hoạch sản xuất  Tìm kiếm các công nghệ sử dụng trong sản xuất  Thiết kế sản phẩm và công nghệ Hệ thống thông tin quản trị nhân lực Là hệ thống trợ giúp các hoạt động của chức năng tổ chức nhân sự Chức năng của phòng quản lý nhân sự:  Tuyển chọn, đánh giá, phát triển và đào tạo nguồn nhân lực; đề bạt, thuyên chuyển hay buộc thôi việc người lao động  Đảm bảo bảo hiểm, phúc lợi và dịch vụ cho người lao động  Phân tích khả năng sử dụng nguồn nhân lực trong các họat động của doanh nghiệp  Giúp các nhà quản lý nhân lực giải quyết các vấn đề về nhân lực.

evagelion dating sim-15

Chúng thường đảm nhận các vai trò sau đây:  Xử lý một cách hiệu quả các giao dịch kinh doanh  Điều khiển các tiến trình công nghiệp (thí dụ quá trình chế tạo sản phẩm),  Hỗ trợ việc giao tiếp và cộng tác trong toàn doanh nghiệp Cập nhật các CSDL cấp doanh nghiệp Phân loại HTTT QL theo mức độ tích hợp  HTTT QL theo mức độ tích hợp (quy trình nghiệp vụ): Đây là các HTTT tích hợp trong chúng nhiều nguồn thông tin và nhiều chức năng tổng hợp nhằm chia sẻ các tài nguyên thông tin cho tất cả các đơn vị trong tổ chức.

Còn gọi là các hệ thống “xí nghiệp” trợ giúp việc xử lý thông tin cấp toàn doanh nghiệp.

Vai trò của CNTT trong HTTT tích hợp  CNTT đưa ra nền tảng cho việc xây dựng HT thông tin tích hợp  CNTT là yếu tố quyết định cho việc ứng dụng hệ thống thông tin tích hợp trong DN  Do hạt nhân của HT ERP là kho dữ liệu và công cụ xử lý, bởi vậy việc xây dựng HT ERP dựa trên nền tảng CNTT là giải pháp hiệu quả nhất trong tất cả các giải pháp  CNTT có ảnh hưởng lớn đến tính khả thi của dự án và tính hữu dụng của giải pháp như: chi phí xây dựng và triển khai HT, mức độ đáp ứng yêu cầu của nhà quản lý  CNTT nói chung và công nghệ web nói riêng góp phần cung cấp các phần mềm thu thập dữ liệu.

số liệu và sự tương tác khi mà tổ chức hay doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng hệ thống thông tin tích hợp  Việc sử dụng, ứng dụng các thiết bị phần cứng, mạng trong HT như: máy tính, máy in, máy quýet, máy chiếu..

 Thường thuộc mức quản lý tác nghiệp của các HTTT quản lý chức năng khác như HTTT quản lý SXKD, HTTT quản trị nhân sự, HTTT tài chính kế toán, HTTT marketing…

Với hầu hết các tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh việc xử lý giao dịch tác nghiệp là phần công việc chủ yếu trong hoạt động hàng ngày của tổ chức.Các giao dịch tác nghiệp của tổ chức đều được thực hiện theo các quy trình chặt chẽ, rõ ràng và chính xác.Hệ chuyên gia và tự động hóa văn phòng Hệ chuyên gia là những hệ thống cơ sở trí tuệ nhân tạo, có nguồn gốc từ nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, trong đó có sự biểu diễn bằng các công cụ tin học những tri thức chuyên gia về một lĩnh vực nào đó.giúp DN có thể thu thập và kiểm soát được mọi dữ liệu liên quan đến hoạt động của mình  Các công nghệ CSDL giứp phục hồi và lưu trữ dữ liệu  Công nghệ cung cấp các máy tính nối mạng, các thiết bị lưu trữ phục vụ cho việc quản lý kho, quản lý lượng hàng tồn kho tối ưu để giảm các chi phí liên quan đến việc lưu trữ khi hay giảm nhu cầu vốn lưu động để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ứng dụng mô hình on-demand với công nghệ điện toán dám mây giúp tất cả mọi người có thể cùng lúc truy cập và thao tác trên các chức năng hệ thống thông tin tích hợp.Các hoạt động chính:  Tuyển chọn người lao động  Đánh giá các ứng viên và người lao động của doanh nghiệp  Phân tích và thiết kế công việc  Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực  Cung cấp báo cáo cho chính phủ theo yêu cầu  Quản lý lương bổng của người lao động và các kế hoạch trợ cấp  Lên kế hoạch ngắn và dài hạn về nhu cầu nhân lực.